Finansdepartementet har foreslått innføring av særregler for skattlegging av privat konsum i selskap. Disse skal supplere dagens regler om uttaks- og utbyttebeskatning. Hensikten er å fange opp tilfeller der det presumtivt foreligger privat konsum. Reglene er foreslått å tre i kraft 01.01.2023.

Forslaget omfatter formuesobjektene bolig- og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter. Reglene er foreslått å gjelde om selskaper eier, leier, leaser eller på annen måte disponerer over formuesobjektene. Når selskap eier eller disponerer et slikt formuesobjekt, ansees personlige aksjonærer å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Det vil si, at når et formuesobjekt er egnet til privat bruk, så vil denne rådigheten utløse skatteplikt og det er irrelevant om formuesobjekter har blitt benyttet eller ikke, eller om eier betaler markedsleie for faktisk bruk.

Reglene vil omfatte personlig skattyter som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minst 50% av et aksjeselskap, ansvarlig selskap eller tilsvarende norske eller utenlandske selskap som er helt eller delvis skattepliktig til Norge.

Er du forberedt?
Ta kontakt med oss!

Beskatning skal skje i henhold til en sjablongregel, der sjablongen fastsettes som en prosentandel av beregningsgrunnlaget. For bolig- og fritidseiendommer er dette foreslått til 0,5% pr uke av anskaffelseskost tillagt påkostninger, og for båter, fly og helikopter er dette foreslått til 2% pr uke av anskaffelseskost tillagt påkostninger. Eier vil utbyttebeskattes og selskap uttaksbeskattes etter regler om utbytte og utdeling.