Ytterligere skatteøkninger

Kilde: Regnskap Norge

Som en del av det reviderte statsbudsjettet la Sosialistisk Venstreparti frem skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten. Det ble i budsjettforliket innført blant annet et nytt trinn, trinn 5 med 17,4% som sats med innslagspunkt fra 2 millioner kroner og en ytterligere økning i bunnfradraget for formuesskatt med 0,1 millioner til 1,7 millioner. Satsene for aksjeverdsettingen og driftsmidler øker 10 prosentenhet til 75%. Dette vil si at rabatten reduseres fra 45% til 25%.

Det ble også lagt til et trinn i formuesskatten med skattesats 1,1% i tillegg til en økning fra 0,85 til 0,95%. Det nye trinnet vil kun slå inn på formue over 20 millioner kroner. Så, hva betyr dette for deg som bedriftseier? Kort sagt betyr det at jo større formue du har, jo mer må du skatte. I tillegg reduseres innslagspunktet på trinn 3 fra kr 651 250 til kr 643 800.

Trygdeavgiften

Trygdeavgift for lønn/ trygd og næringsinntekt reduseres ytterligere med 0,1 prosentenhet hver. De nye satsene er da 8,0% og 11,2%.

Hva med elbiler?
Her ble det varslet en innfrøring av merverdiavgift på elbiler som oversteg 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler. Dette ble ikke gått videre med, men det blir likevel dyrere å bruke elbil. Rabatten for elbil i firmabeskatningen halveres og satsene for bompasseringer økes.

Vil du lese mer?

Gå inn på regnskapnorge.no